den lokale bedemand 15

Dødsfaldet

Når et menneske dør, skal man som det første kontakte enten vagtlægen eller egen læge.

Der kan gå flere timer fra døden indtræder til lægen udfylder en dødsattest. Hvis der er tvivl om, hvordan dødsfaldet er sket, skal politiet underrettes, før lægen kan udskrive en dødsattest.

Obduktion

Obduktion er en ydre og indre undersøgelse af en afdød person. Organerne bliver udtaget og undersøgt, så der kan tages prøver til yderligere undersøgelse, hvorefter organerne lægges tilbage i kroppen.

Der findes to typer af obduktion:
- Hospitalsobduktion
- Retslægeligt ligsyn

Hospitalsobduktion

Dette kan foretages, hvis afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet tilladelse til obduktion, eller hvis de pårørende giver tilladelse til det. Obduktionen kan ikke foretages, hvis det må antages at stride mod afdødes livsopfattelse.

Retslægeligt ligsyn

Man kan foretage et retslægeligt ligsyn, hvis politiet involveres i et dødsfald. Dette foretages af en embedslæge eller en retsmediciner sammen med politiet, som bestemmer om der skal foretages retslægelig obduktion. Hvis de pårørende nedlægger forbud mod obduktionen, vil afgørelsen blive truffet af retten - og evt. senere af landsretten. Selve obduktionen foretages som beskrevet under hospitalsobduktion.

Donation af egen krop

Det er en mulighed for alle at donere sin egen krop til forskning eller uddannelse af nye læger.
Testamentering kan ske til universiteterne i København, Århus og Odense, og egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamentet.

Ved dødsfaldet kontaktes bedemanden, som vejleder omkring evt. højtidelighed, og overførelsen af den afdøde til universitetet. Ekstra transportomkostninger i forbindelse med testamenteringen betales af universitetet.

Transplantation

Transplantation er i stigende omfang blevet en mulighed for at redde eller forlænge et menneskeliv. Det forudsætter, at afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har tilkendegivet sin accept. Ellers skal to krav være opfyldt:

1. Afdøde må på ingen måde, i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation.
2. De nærmeste pårørende skal give deres samtykke til donationen.

2022 © Den lokale bedemand